Тел.:
[Copyright © 2011 · www.cdgnadejda.asenovgrad-bg.com  ·  All Rights reserved][Webmaster]
1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП от 11.01.2018 г.

2. Документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Надежда"-Асеновград по обособени позиции: Позиция I - „Плодове и зеленчуци"; Позиция II -„Хляб и хлебни изделия"; Позиция III - „Мляко и млечни продукти"; Позиция IV-„ Месо и месни продукти "; Позиция V - „Плодови и зеленчукови консерви, замразени и пакетирани продукти , подправки и яйца".

3. Заповед № 199 / 10.01.2018г.

4. Заповед № 205 / 18.01.2018г.
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ:
ЗА РЕДА ЗА ПЛАНИРАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ, И ЗА КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ, КАКТО И ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА „ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА”
на ДГ „Надежда” Асеновград с филиал село Козаново
АРХИВ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
ПРОТОКОЛ от 23.01.2018г.
от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-09-211 / 23.01.2018г. на Директора на ДГ "Надежда" - гр.Асеновград със задаче да разгледа и класира получените оферти за възлагане на обществена поръчка по реда на гл.26 от ЗОП с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Надежда"- Асеновград

РЕШЕНИЕ № РД-09-212 / 23.01.2018г.

Договор №1 от 29.01.2018г.

Договор №2 от 29.01.2018г.

Договор №3 от 29.01.2018г.
Обява ID 9072289 - Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана на сайта на АОП на 18.01.2018г.
Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Обява ID 9072126  за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП,
публикувана на сайта на АОП на 11.01.2018г.

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Надежда"-Асеновград по обособени позиции:
Позиция I - „Плодове и зеленчуци"; Позиция II -„Хляб и хлебни изделия"; Позиция III - „Мляко и млечни продукти"; Позиция IV-„ Месо и месни продукти "; Позиция V - „Плодови и зеленчукови консерви,
замразени и пакетирани продукти , подправки и яйца"